ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Περίγραμμα Επαγγέλματος

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ, Απρίλιος 2017

Η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει προέλθει από τη συνένωση των ειδικοτήτων «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων» και «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω.


Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε:


 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ
 • Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων
 • Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου
 • Καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων
 • Τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων μπορεί να:


Α) Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων:

 • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ
 • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (set-up) των μερών του Η/Υ
 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα
 • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών
 • Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους, οδηγούς CD-ROM, κλπ
 • Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών, ήχου, κλπ)
 • Συνδέει περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, fax, modem, scanner, κλπ)
 • Δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς
 • Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ
 • Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών ρεύματος και των γραμμών δεδομένων
 • Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem
 • Θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε
 • Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους
 • Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών μετάδοσης δεδομένων, του τύπου modem και των καρτών δικτύου
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του δικτύου

Β) Εγκαθιστά δομημένες καλωδιώσεις για δίκτυα υπολογιστών:

 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τους τερματικούς
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και με τους κατάλληλους τερματισμούς και κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους

Γ) Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:

 • Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης
 • Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπιστεί
 • Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών
 • Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά
 • Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές

Δ) Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή δικτύων (λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, υποστήριξη χρηστών):

 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών ή το λειτουργικό σύστημα του δικτύου (διαμορφώνει «δικαιώματα» στο δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου, κλπ)
 • Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας
 • Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε

Ε) Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του διαδικτύου και ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε:


 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κλπ)
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων και δορυφορικών) τηλεόρασης
 • Καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως
 • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να:


Α) Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας

 • Διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets)
 • Αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα, που αποτελούν το κύκλωμα και τα επιλέγει για τη συναρμολόγηση ή επισκευή του κυκλώματος
 • Αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών και των μηχανημάτων και προβαίνει στην αντικατάστασή τους όταν αυτό απαιτείται

Β) Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές καθώς και ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους:

 • Αποκαλύπτει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα εντοπίζει και προβαίνει σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης
 • Συντηρεί τη συσκευή και αποκαθιστά τη βλάβη
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τη βλάβη και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής

Γ) Εγκαθιστά, ρυθμίζει και συντηρεί ραδιοτηλεοπτικές συσκευές καταναλωτικού χαρακτήρα:

 • Εγκαθιστά κάθε εμπορική και καταναλωτικού χαρακτήρα ραδιοτηλεοπτική συσκευή προβαίνοντας στις απαραίτητες ηλεκτρολογικές ή άλλες συνδέσεις και εφαρμογές
 • Συντηρεί και συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη για τη χρήση του και τους αναγκαίους χειρισμούς

Δ) Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών:

 • Διαβάζει και αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση στην οποία θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς, πόλωση δέσμης, κλπ)
 • Επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και ελέγχει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας και δορυφορικής λήψης
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω συσκευές, πάντοτε με την κατάλληλη καθοδήγηση
 • Συντονίζει το δορυφορικό δέκτη και εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του
 • Χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και επιλέγει την κατάλληλη κεραία
 • Τοποθετεί την κεραία είτε είναι επίγειας λήψης είτε δορυφορικής, εξασφαλίζοντας το σωστό προγραμματισμό και κλίση (για τη δορυφορική)
 • Συνδέει την κεραία με το δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και το δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως: ενίσχυση, καλώδιο, διακλαδωτή, ενδιάμεσες και τερματικές πρίζες
 • Επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή του tuner εφόσον είναι εφικτό

Ε) Eργαστεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος:

 • Βοηθάει τον χειριστή (ως βοηθός χειριστή) των μηχανημάτων εγγραφής, επεξεργασίας και μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Αποκτά (με κατάλληλη μετεκπαίδευση) την επάρκεια για χειρισμό, ρύθμιση και απλή ημερήσια συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων

ΣΤ) Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών έχει προέλθει από τη συνένωση των ειδικοτήτων «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων» και «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν τις επαγγελματικές άδειες του παρακάτω πίνακα. Για την άδεια Β’ κατηγορίας Προσωπικού Ασφαλείας απαιτείται από το 2010 πτυχίο Β’ κύκλου ΤΕΕ «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων» ή «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών» ή «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή ισότιμος τίτλος σπουδών.


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΓια περισσότερες πληροφορίες:Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών είναι τα παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’) τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι:


 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Συστήματα

Δείτε τις σχολές εισαγωγής μέσω ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι απόφοιτοι εισάγονται σε όλες τις σχολές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και επιπλέον σε όλες τις σχολές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


Διδασκόμενα Βιβλία

Δείτε εδώ τα βιβλία που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών στην Α’ τάξη, Β’ τάξη και Γ’ τάξη καθώς και ποια από αυτά πρέπει να διατηρούν οι μαθητές για τις επόμενες τάξεις. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Δείτε τα αντίστοιχα εξώφυλλα των βιβλίων: Α’ τάξη (1) και (2), Β’ τάξη (1), (2) και (3), Γ' τάξη (1), (2) και (3).ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


Περίγραμμα Επαγγέλματος

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ, Απρίλιος 2017

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:


 • Σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC)
 • Μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών
 • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών
 • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:


 • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
 • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος
 • Δημόσιος υπάλληλος, ως συντηρητής, σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, νοσοκομεία, μουσεία, αθλητικά κέντρα)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κλπ)
 • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΓια περισσότερες πληροφορίες:Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων είναι τα παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’) τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι:


 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
 • Ηλεκτρικές Μηχανές

Δείτε τις σχολές εισαγωγής μέσω ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: οι απόφοιτοι εισάγονται σε όλες τις σχολές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και επιπλέον σε όλες τις σχολές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


Διδασκόμενα Βιβλία

Δείτε εδώ τα βιβλία που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων στην Α’ τάξη, Β’ τάξη και Γ’ τάξη καθώς και ποια από αυτά πρέπει να διατηρούν οι μαθητές για τις επόμενες τάξεις. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Δείτε τα αντίστοιχα εξώφυλλα των βιβλίων: Α’ τάξη (1) και (2), Β’ τάξη (1), (2) και (3), Γ' τάξη (1) και (2).ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’) οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρακάτω σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ:

Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ