ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ
Πριν τη διενέργεια των ενδοσχολικών εξετάσεων, οι μαθητές και οι κηδεμόνες τους πρέπει να είναι ενήμεροι για βασικά σημεία της διαδικασίας που προβλέπει η νομοθεσία. Έτσι, σύμφωνα με το Π.Δ. 56/2016 (ΦΕΚ 91/19.05.2016 τ. Α’) και το Π.Δ. 42/2017 (ΦΕΚ 68/15.05.2017 τ. Α') ισχύουν τα παρακάτω:


  • Δεν εξετάζονται γραπτώς τα μαθήματα: Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. (άρθρο 4)

  • Για τα μαθήματα Νέα Ελληνικά, Βασικές Αρχές Σύνθεσης (Α’ τάξη) και τα χαρακτηρισμένα ως σχεδιαστικά και το σχεδιαστικό μέρος των μικτών μαθημάτων η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Για τα υπόλοιπα μαθήματα η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες. (άρθρο 13)

  • Μαθητής που δεν παραδίδει την ατομική εργασία που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται με μηδέν (0). (άρθρο 11)

  • Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα. Μαθητής που φέρει μαζί του αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή από οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης. Στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με μηδέν (0). (άρθρο 16)

  • Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται με μηδέν (0). (άρθρο 19)

  • Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα όπως οι υπόλοιποι μαθητές στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Στα μαθήματα Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων δεν αξιολογούνται. (άρθρο 25)

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016 τ. Α’):


  • Τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα.
  • Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/08.05.2008 τ. Α’):


  • Για την περίπτωση της δυσλεξίας απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το ΚΕΔΔΥ Αχαΐας με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Από τη δημοσίευση του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ. Α’) όλες οι γνωματεύσεις έχουν μόνιμη ισχύ (παρ. 17 άρθρο 28).